Traditional

奉和韓晉公晦日呈諸判官

江南無處不聞歌,晦日中軍樂更多。
不是風光催柳色,卻緣威令動陽和。

Simplified

奉和韩晋公晦日呈诸判官

江南无处不闻歌,晦日中军乐更多。
不是风光催柳色,却缘威令动阳和。

Pronunciation

fèng hé hán jìn gōng huì rì chéng zhū pàn guān

jiāng nán wú chǔ bù wén gē , huì rì zhōng jūn lè gēng duō 。
bù shì fēng guāng cuī liǔ sè , què yuán wēi líng dòng yáng hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.