Traditional

奉寄婺州李使君舍人

建隼罷鳴珂,初傳來暮歌。
漁樵識太古,草樹得陽和。
東道諸生從,南依遠客過。
天清婺女出,土厚絳人多。
永日空相望,流年復幾何。
崖開當夕照,葉去逐寒波。
眼暗經難受,身閑劍懶磨。
似鸮占賈誼,上馬試廉頗。
窮分安藜藿,衰容勝薜蘿。
隻應隨越鳥,南翥托高柯。

Simplified

奉寄婺州李使君舍人

建隼罢鸣珂,初传来暮歌。
渔樵识太古,草树得阳和。
东道诸生从,南依远客过。
天清婺女出,土厚绛人多。
永日空相望,流年复几何。
崖开当夕照,叶去逐寒波。
眼暗经难受,身闲剑懒磨。
似鸮占贾谊,上马试廉颇。
穷分安藜藿,衰容胜薜萝。
只应随越鸟,南翥托高柯。

Pronunciation

fèng jì wù zhōu lǐ shǐ jūn shè rén

jiàn sǔn bà míng kē , chū chuán lái mù gē 。
yú qiáo shí tài gǔ , cǎo shù dé yáng hé 。
dōng dào zhū shēng cóng , nán yī yuǎn kè guò 。
tiān qīng wù nǚ chū , tǔ hòu jiàng rén duō 。
yǒng rì kōng xiāng wàng , liú nián fù jī hé 。
yá kāi dāng xī zhào , yè qù zhú hán bō 。
yǎn àn jīng nán shòu , shēn xián jiàn lǎn mó 。
sì xiāo zhān jiǎ yì , shàng mǎ shì lián pō 。
qióng fēn ān lí huò , shuāi róng shèng bì luó 。
zhī yīng suí yuè niǎo , nán zhù tuō gāo kē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.