Traditional

奉報寄洛州詩

舟師會孟津,甲子陣東鄰。
雷轅驚戰鼓,劍室動金神。
幕府風雲氣,軍門關塞人。
長旍析鳥羽,合甲抱犀鱗。
星芒一丈焰,月暈七重輪。
黎陽水稍淥,官渡柳應春。
無庸奉天睠,驅傳牧南秦。
繁詞勞簡牘,雜俗弊風塵。
上洛逢都尉,商山見逸民。
留滯終南下,唯當一史臣。

Simplified

奉报寄洛州诗

舟师会孟津,甲子阵东邻。
雷辕惊战鼓,剑室动金神。
幕府风云气,军门关塞人。
长旍析鸟羽,合甲抱犀鳞。
星芒一丈焰,月晕七重轮。
黎阳水稍渌,官渡柳应春。
无庸奉天睠,驱传牧南秦。
繁词劳简牍,杂俗弊风尘。
上洛逢都尉,商山见逸民。
留滞终南下,唯当一史臣。

Pronunciation

fèng bào jì luò zhōu shī

zhōu shī huì mèng jīn , jiǎ zǐ zhèn dōng lín 。
léi yuán jīng zhàn gǔ , jiàn shì dòng jīn shén 。
mù fǔ fēng yún qì , jūn mén guān sāi rén 。
cháng jīng xī niǎo yǔ , hé jiǎ bào xī lín 。
xīng máng yī zhàng yàn , yuè yùn qī zhòng lún 。
lí yáng shuǐ shāo lù , guān dù liǔ yīng chūn 。
wú yōng fèng tiān juàn , qū chuán mù nán qín 。
fán cí láo jiǎn dú , zá sú bì fēng chén 。
shàng luò féng dū wèi , shāng shān jiàn yì mín 。
liú zhì zhōng nán xià , wéi dāng yī shǐ chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.