Traditional

奉答賜酒詩

仙童下赤城。
仙酒餉王平。
野人相就飲。
山鳥一羣驚。
細雪翻沙下。
寒風戰鼓鳴。
此時逢一醉。
應枯反更榮。

Simplified

奉答赐酒诗

仙童下赤城。
仙酒饷王平。
野人相就饮。
山鸟一羣惊。
细雪翻沙下。
寒风战鼓鸣。
此时逢一醉。
应枯反更荣。

Pronunciation

fèng dá cì jiǔ shī

xiān tóng xià chì chéng , xiān jiǔ xiǎng wáng píng , yě rén xiāng jiù yǐn , shān niǎo yī qún jīng , xì xuě fān shā xià , hán fēng zhàn gǔ míng , cǐ shí féng yī zuì , yīng kū fǎn gēng róng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.