Traditional

奉答賜酒鵝詩

雲光偏亂眼。
風聲特噤心。
冷猿披雪嘯。
寒鳥抱凍沈。
今朝一壸酒。
實是勝千金。
負恩無以謝。
惟知就竹林。

Simplified

奉答赐酒鹅诗

云光偏乱眼。
风声特噤心。
冷猿披雪啸。
寒鸟抱冻沉。
今朝一壸酒。
实是胜千金。
负恩无以谢。
惟知就竹林。

Pronunciation

fèng dá cì jiǔ é shī

yún guāng piān luàn yǎn , fēng shēng tè jìn xīn , lěng yuán pī xuě xiào , hán niǎo bào dòng chén , jīn zhāo yī kǔn jiǔ , shí shì shèng qiān jīn , fù ēn wú yǐ xiè , wéi zhī jiù zhú lín ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.