Traditional

奉蕭令嵩酒並詩(已下三首,俱賜宴東堂作)

樂奏天恩滿,杯來秋興高。
更蒙蕭相國,對席飲醇醪。

Simplified

奉萧令嵩酒并诗(已下三首,俱赐宴东堂作)

乐奏天恩满,杯来秋兴高。
更蒙萧相国,对席饮醇醪。

Pronunciation

fèng xiāo líng sōng jiǔ bìng shī ( yǐ xià sān shǒu , jù cì yàn dōng táng zuò )

lè zòu tiān ēn mǎn , bēi lái qiū xīng gāo 。
gēng mēng xiāo xiāng guó , duì xí yǐn chún láo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.