Traditional

奉裴中書光庭酒

西掖恩華降,南宮命席闌。
詎知雞樹後,更接鳳池歡。

Simplified

奉裴中书光庭酒

西掖恩华降,南宫命席阑。
讵知鸡树后,更接凤池欢。

Pronunciation

fèng péi zhōng shū guāng tíng jiǔ

xī yè ēn huá jiàng , nán gōng mìng xí lán 。
jù zhī jī shù hòu , gēng jiē fèng chí huān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.