Traditional

奉送裴員外赴上都

彤襜江上遠,萬裏詔書催。
獨過潯陽去,空憐潮信回。
離心秋草綠,揮手暮帆開。
想見秦城路,人看五馬來。

Simplified

奉送裴员外赴上都

彤襜江上远,万里诏书催。
独过浔阳去,空怜潮信回。
离心秋草绿,挥手暮帆开。
想见秦城路,人看五马来。

Pronunciation

fèng sòng péi yuán wài fù shàng dū

tóng chān jiāng shàng yuǎn , wàn lǐ zhào shū cuī 。
dú guò xún yáng qù , kōng lián cháo xìn huí 。
lí xīn qiū cǎo lǜ , huī shǒu mù fān kāi 。
xiǎng jiàn qín chéng lù , rén kàn wǔ mǎ lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.