Traditional

奉送賀若郎中賊退後之杭州

江上初收戰馬塵,鶯聲柳色待行春。
雙旌誰道來何暮,萬井如今有幾人。

Simplified

奉送贺若郎中贼退后之杭州

江上初收战马尘,莺声柳色待行春。
双旌谁道来何暮,万井如今有几人。

Pronunciation

fèng sòng hè ruò láng zhōng zéi tuì hòu zhī háng zhōu

jiāng shàng chū shōu zhàn mǎ chén , yīng shēng liǔ sè dài xíng chūn 。
shuāng jīng shuí dào lái hé mù , wàn jǐng rú jīn yǒu jī rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.