Traditional

奉酬侍中夏中雨後遊城南莊見示八韻

島樹間林巒,雲收雨氣殘。
四山嵐色重,五月水聲寒。
老鶴兩三隻,新篁千萬竿。
化成天竺寺,移得子陵灘。
心覺閑彌貴,身緣健更歡。
帝將風後待,人作謝公看。
甪裏年雖老,高陽興未闌。
佳辰不見召,爭免趁杯盤?
[來詩雲:何處趁杯盤。
]

Simplified

奉酬侍中夏中雨后游城南庄见示八韵

岛树间林峦,云收雨气残。
四山岚色重,五月水声寒。
老鹤两三只,新篁千万竿。
化成天竺寺,移得子陵滩。
心觉闲弥贵,身缘健更欢。
帝将风后待,人作谢公看。
甪里年虽老,高阳兴未阑。
佳辰不见召,争免趁杯盘?
[来诗云:何处趁杯盘。
]

Pronunciation

fèng chóu shì zhōng xià zhōng yǔ hòu yóu chéng nán zhuāng jiàn shì bā yùn

dǎo shù jiān lín luán , yún shōu yǔ qì cán 。
sì shān lán sè zhòng , wǔ yuè shuǐ shēng hán 。
lǎo hè liǎng sān zhī , xīn huáng qiān wàn gān 。
huà chéng tiān zhú sì , yí dé zǐ líng tān 。
xīn jué xián mí guì , shēn yuán jiàn gēng huān 。
dì jiāng fēng hòu dài , rén zuò xiè gōng kàn 。
lù lǐ nián suī lǎo , gāo yáng xīng wèi lán 。
jiā chén bù jiàn zhào , zhēng miǎn chèn bēi pán ?
[ lái shī yún : hé chǔ chèn bēi pán 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.