Traditional

奉酬劉侍郎

幾回新秋影,璧滿蟾又缺。
鏡破似傾臺,輪斜同覆轍。
雖分上林桂,還照滄洲雪。
暫伴憔悴人,歸華耿不滅。

Simplified

奉酬刘侍郎

几回新秋影,璧满蟾又缺。
镜破似倾台,轮斜同覆辙。
虽分上林桂,还照沧洲雪。
暂伴憔悴人,归华耿不灭。

Pronunciation

fèng chóu liú shì láng

jī huí xīn qiū yǐng , bì mǎn chán yòu quē 。
jìng pò sì qīng tái , lún xié tóng fù zhé 。
suī fēn shàng lín guì , huán zhào cāng zhōu xuě 。
zàn bàn qiáo cuì rén , guī huá gěng bù miè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.