Traditional

奉酬淮南牛相公思黯見寄二十四韻

白老忘機客,牛公濟世賢。
鷗棲心戀水,鵬舉翅摩天。
累就優閑秩,連操造化權。
貧司甚蕭灑,榮路自喧闐。
望苑三千日,臺階十五年。
是人皆棄忘,何物不陶甄。
[居易三任宮寮,皆分司東都,於茲八載。
思黯出入外內,凡十五年,皆同平章事。
]籃輿遊嵩嶺,油幢鎮海壖。
竹篙撐釣艇,金甲擁樓船。
雪夜尋僧舍,春朝列妓筵。
長齋儼香火,密宴簇花鈿。
自覺閑勝鬧,遙知醉笑禪。
是非分未定,會合杳無緣。
我正思揚府,君應望洛川。
西來風裊裊,南去雁連連。
日落龍門外,潮生瓜步前。
秋同一時盡,月共兩鄉圓。
舊眷交歡在,新文氣調全。
慚無白雪曲,難答碧雲篇。
金谷詩誰賞,蕪城賦眾傳。
珠應哂魚目,鉛未伏龍泉。
遠訊驚魔物,深情寄酒錢。
霜紈一百匹,玉柱十三弦。
[思黯遠寄箏來,先寄詩雲:但愁封寄去,魔物或驚禪。
仍與酒資同至。
]楚醴來尊裏,秦聲送耳邊。
何時紅燭下,相對一陶然。

Simplified

奉酬淮南牛相公思黯见寄二十四韵

白老忘机客,牛公济世贤。
鸥栖心恋水,鹏举翅摩天。
累就优闲秩,连操造化权。
贫司甚萧洒,荣路自喧阗。
望苑三千日,台阶十五年。
是人皆弃忘,何物不陶甄。
[居易三任宫寮,皆分司东都,于兹八载。
思黯出入外内,凡十五年,皆同平章事。
]篮舆游嵩岭,油幢镇海壖。
竹篙撑钓艇,金甲拥楼船。
雪夜寻僧舍,春朝列妓筵。
长斋俨香火,密宴簇花钿。
自觉闲胜闹,遥知醉笑禅。
是非分未定,会合杳无缘。
我正思扬府,君应望洛川。
西来风袅袅,南去雁连连。
日落龙门外,潮生瓜步前。
秋同一时尽,月共两乡圆。
旧眷交欢在,新文气调全。
惭无白雪曲,难答碧云篇。
金谷诗谁赏,芜城赋众传。
珠应哂鱼目,铅未伏龙泉。
远讯惊魔物,深情寄酒钱。
霜纨一百匹,玉柱十三弦。
[思黯远寄筝来,先寄诗云:但愁封寄去,魔物或惊禅。
仍与酒资同至。
]楚醴来尊里,秦声送耳边。
何时红烛下,相对一陶然。

Pronunciation

fèng chóu huái nán niú xiāng gōng sī àn jiàn jì èr shí sì yùn

bái lǎo wàng jī kè , niú gōng jì shì xián 。
ōu qī xīn liàn shuǐ , péng jǔ chì mó tiān 。
léi jiù yōu xián zhì , lián cāo zào huà quán 。
pín sī shèn xiāo sǎ , róng lù zì xuān tián 。
wàng yuàn sān qiān rì , tái jiē shí wǔ nián 。
shì rén jiē qì wàng , hé wù bù táo zhēn 。
[ jū yì sān rèn gōng liáo , jiē fēn sī dōng dū , yú zī bā zài 。
sī àn chū rù wài nèi , fán shí wǔ nián , jiē tóng píng zhāng shì 。
] lán yú yóu sōng lǐng , yóu chuáng zhèn hǎi ruán 。
zhú gāo chēng diào tǐng , jīn jiǎ yōng lóu chuán 。
xuě yè xún sēng shè , chūn zhāo liè jì yán 。
cháng zhāi yǎn xiāng huǒ , mì yàn cù huā diàn 。
zì jué xián shèng nào , yáo zhī zuì xiào chán 。
shì fēi fēn wèi dìng , huì hé yǎo wú yuán 。
wǒ zhèng sī yáng fǔ , jūn yīng wàng luò chuān 。
xī lái fēng niǎo niǎo , nán qù yàn lián lián 。
rì luò lóng mén wài , cháo shēng guā bù qián 。
qiū tóng yī shí jìn , yuè gòng liǎng xiāng yuán 。
jiù juàn jiāo huān zài , xīn wén qì diào quán 。
cán wú bái xuě qū , nán dá bì yún piān 。
jīn gǔ shī shuí shǎng , wú chéng fù zhòng chuán 。
zhū yīng shēn yú mù , qiān wèi fú lóng quán 。
yuǎn xùn jīng mó wù , shēn qíng jì jiǔ qián 。
shuāng wán yī bǎi pǐ , yù zhù shí sān xián 。
[ sī àn yuǎn jì zhēng lái , xiān jì shī yún : dàn chóu fēng jì qù , mó wù huò jīng chán 。
réng yǔ jiǔ zī tóng zhì 。
] chǔ lǐ lái zūn lǐ , qín shēng sòng ěr biān 。
hé shí hóng zhú xià , xiāng duì yī táo rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.