Traditional

奉酬茅山贈賜並簡綦毋正字

玉帝居金闕,靈山幾處朝。
簡書猶有畏,神理詎能超。
鶴廟新家近,龍門舊國遙。
離懷結不斷,玉洞一吹簫。

Simplified

奉酬茅山赠赐并简綦毋正字

玉帝居金阙,灵山几处朝。
简书犹有畏,神理讵能超。
鹤庙新家近,龙门旧国遥。
离怀结不断,玉洞一吹箫。

Pronunciation

fèng chóu máo shān zèng cì bìng jiǎn qí wú zhèng zì

yù dì jū jīn què , líng shān jī chǔ zhāo 。
jiǎn shū yóu yǒu wèi , shén lǐ jù néng chāo 。
hè miào xīn jiā jìn , lóng mén jiù guó yáo 。
lí huái jié bù duàn , yù dòng yī chuī xiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.