Traditional

奉酬辛大夫喜湖南臘月連日降雪見示之作

長沙耆舊拜旌麾,喜見江潭積雪時。
柳絮三冬先北地,梅花一夜遍南枝。
初開窗閣寒光滿,欲掩軍城暮色遲。
閭裏何人不相慶,萬家同唱郢中詞。

Simplified

奉酬辛大夫喜湖南腊月连日降雪见示之作

长沙耆旧拜旌麾,喜见江潭积雪时。
柳絮三冬先北地,梅花一夜遍南枝。
初开窗阁寒光满,欲掩军城暮色迟。
闾里何人不相庆,万家同唱郢中词。

Pronunciation

fèng chóu xīn dà fū xǐ hú nán xī yuè lián rì jiàng xuě jiàn shì zhī zuò

cháng shā qí jiù bài jīng huī , xǐ jiàn jiāng tán jī xuě shí 。
liǔ xù sān dōng xiān běi dì , méi huā yī yè biàn nán zhī 。
chū kāi chuāng gé hán guāng mǎn , yù yǎn jūn chéng mù sè chí 。
lǘ lǐ hé rén bù xiāng qìng , wàn jiā tóng chàng yǐng zhōng cí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.