Traditional

奉酬韋祭酒嗣立,偶遊龍門北溪,忽懷驪山別

石澗泉虛落,松崖路曲回。
聞君北溪下,想像南山隈。
近念鼎湖別,遙思雲嶂陪。
不同奇覯往,空睹斯文來。
歲後寒初變,春前芳未開。
黃蕤裊岸柳,紫萼折村梅。
盡室茲遊玩,盈門幾樂哉。
嗟留洛陽陌,夢詣建章臺。
野失巢由性,朝非元凱才。
布懷欽遠跡,幽意日塵埃。

Simplified

奉酬韦祭酒嗣立,偶游龙门北溪,忽怀骊山别

石涧泉虚落,松崖路曲回。
闻君北溪下,想像南山隈。
近念鼎湖别,遥思云嶂陪。
不同奇觏往,空睹斯文来。
岁后寒初变,春前芳未开。
黄蕤袅岸柳,紫萼折村梅。
尽室兹游玩,盈门几乐哉。
嗟留洛阳陌,梦诣建章台。
野失巢由性,朝非元凯才。
布怀钦远迹,幽意日尘埃。

Pronunciation

fèng chóu wéi jì jiǔ sì lì , ǒu yóu lóng mén běi xī , hū huái lí shān bié

shí jiàn quán xū luò , sōng yá lù qū huí 。
wén jūn běi xī xià , xiǎng xiàng nán shān wēi 。
jìn niàn dǐng hú bié , yáo sī yún zhàng péi 。
bù tóng qí gòu wǎng , kōng dǔ sī wén lái 。
suì hòu hán chū biàn , chūn qián fāng wèi kāi 。
huáng ruí niǎo àn liǔ , zǐ è zhē cūn méi 。
jìn shì zī yóu wán , yíng mén jī lè zāi 。
jiē liú luò yáng mò , mèng yì jiàn zhāng tái 。
yě shī cháo yóu xìng , zhāo fēi yuán kǎi cái 。
bù huái qīn yuǎn jì , yōu yì rì chén āi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.