Traditional

奉酬韋祭酒自湯還都經龍門北溪莊見貽之作

聞君湯井至,瀟灑憩郊林。
拂曙攜清賞,披雲覯綠岑。
歡言遊覽意,款曲望歸心。
是日期佳客,同山忽異尋。
桃花迂路轉,楊柳間門深。
泛舟伊水漲,系馬香樹陰。
繁弦弄水族,嬌吹狎沙禽。
春滿汀色媚,景斜嵐氣侵。
懷仁殊未遠,重德匪專臨。
來藻敷幽思,連詞報所欽。

Simplified

奉酬韦祭酒自汤还都经龙门北溪庄见贻之作

闻君汤井至,潇洒憩郊林。
拂曙携清赏,披云觏绿岑。
欢言游览意,款曲望归心。
是日期佳客,同山忽异寻。
桃花迂路转,杨柳间门深。
泛舟伊水涨,系马香树阴。
繁弦弄水族,娇吹狎沙禽。
春满汀色媚,景斜岚气侵。
怀仁殊未远,重德匪专临。
来藻敷幽思,连词报所钦。

Pronunciation

fèng chóu wéi jì jiǔ zì tāng huán dū jīng lóng mén běi xī zhuāng jiàn yí zhī zuò

wén jūn tāng jǐng zhì , xiāo sǎ qì jiāo lín 。
fú shǔ xié qīng shǎng , pī yún gòu lǜ cén 。
huān yán yóu lǎn yì , kuǎn qū wàng guī xīn 。
shì rì qī jiā kè , tóng shān hū yì xún 。
táo huā yū lù zhuǎn , yáng liǔ jiān mén shēn 。
fàn zhōu yī shuǐ zhǎng , xì mǎ xiāng shù yīn 。
fán xián nòng shuǐ zú , jiāo chuī xiá shā qín 。
chūn mǎn tīng sè mèi , jǐng xié lán qì qīn 。
huái rén shū wèi yuǎn , zhòng dé fěi zhuān lín 。
lái zǎo fū yōu sī , lián cí bào suǒ qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.