Traditional

奉陪使君西庭送淮西魏判官(得山字)

羽檄催歸恨,春風醉別顏。
能邀五馬送,自逐一星還。
破竹從軍樂,看花聽訟閑。
遙知用兵處,多在八公山。

Simplified

奉陪使君西庭送淮西魏判官(得山字)

羽檄催归恨,春风醉别颜。
能邀五马送,自逐一星还。
破竹从军乐,看花听讼闲。
遥知用兵处,多在八公山。

Pronunciation

fèng péi shǐ jūn xī tíng sòng huái xī wèi pàn guān ( dé shān zì )

yǔ xí cuī guī hèn , chūn fēng zuì bié yán 。
néng yāo wǔ mǎ sòng , zì zhú yī xīng huán 。
pò zhú cóng jūn lè , kàn huā tīng sòng xián 。
yáo zhī yòng bīng chǔ , duō zài bā gōng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.