Traditional

奉陪蕭使君入鮑達洞尋靈山寺

山居秋更鮮,秋江相映碧。
獨臨滄洲路,如待掛帆客。
遂使康樂侯,披榛著雙屐。
入雲開嶺道,永日尋泉脈。
古寺隱青冥,空中寒磬夕。
蒼苔絕行徑,飛鳥無去跡。
樹杪下歸人,水聲過幽石。
任情趣逾遠,移步奇屢易。
蘿木靜蒙蒙,風煙深寂寂。
徘徊未能去,畏共桃源隔。

Simplified

奉陪萧使君入鲍达洞寻灵山寺

山居秋更鲜,秋江相映碧。
独临沧洲路,如待挂帆客。
遂使康乐侯,披榛著双屐。
入云开岭道,永日寻泉脉。
古寺隐青冥,空中寒磬夕。
苍苔绝行径,飞鸟无去迹。
树杪下归人,水声过幽石。
任情趣逾远,移步奇屡易。
萝木静蒙蒙,风烟深寂寂。
徘徊未能去,畏共桃源隔。

Pronunciation

fèng péi xiāo shǐ jūn rù bào dá dòng xún líng shān sì

shān jū qiū gēng xiān , qiū jiāng xiāng yìng bì 。
dú lín cāng zhōu lù , rú dài guà fān kè 。
suì shǐ kāng lè hóu , pī zhēn zhù shuāng jī 。
rù yún kāi lǐng dào , yǒng rì xún quán mài 。
gǔ sì yǐn qīng míng , kōng zhōng hán qìng xī 。
cāng tái jué xíng jìng , fēi niǎo wú qù jì 。
shù miǎo xià guī rén , shuǐ shēng guò yōu shí 。
rèn qíng qù yú yuǎn , yí bù qí lǚ yì 。
luó mù jìng mēng mēng , fēng yān shēn jì jì 。
pái huái wèi néng qù , wèi gòng táo yuán gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.