Traditional

奉餞元侍郎加豫章采訪兼賜章服(時初停節度

任重兼烏府,時平偃豹韜。
澄清湘水變,分別楚山高。
花對彤襜發,霜和白雪操。
黃金裝舊馬,青草換新袍。
嶺暗猿啼月,江寒鷺映濤。
豫章生宇下,無使翳蓬蒿。

Simplified

奉饯元侍郎加豫章采访兼赐章服(时初停节度

任重兼乌府,时平偃豹韬。
澄清湘水变,分别楚山高。
花对彤襜发,霜和白雪操。
黄金装旧马,青草换新袍。
岭暗猿啼月,江寒鹭映涛。
豫章生宇下,无使翳蓬蒿。

Pronunciation

fèng jiàn yuán shì láng jiā yù zhāng cǎi fǎng jiān cì zhāng fú ( shí chū tíng jié dù

rèn zhòng jiān wū fǔ , shí píng yǎn bào tāo 。
chéng qīng xiāng shuǐ biàn , fēn bié chǔ shān gāo 。
huā duì tóng chān fā , shuāng hé bái xuě cāo 。
huáng jīn zhuāng jiù mǎ , qīng cǎo huàn xīn páo 。
lǐng àn yuán tí yuè , jiāng hán lù yìng tāo 。
yù zhāng shēng yǔ xià , wú shǐ yì péng hāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.