Traditional

好事近

客路苦思歸,愁似繭絲千緒。
夢裏鏡湖煙雨,看山無重數。
尊前消盡少年狂,慵著送春語。
花落燕飛庭戶,嘆年光如許。

Simplified

好事近

客路苦思归,愁似茧丝千绪。
梦里镜湖烟雨,看山无重数。
尊前消尽少年狂,慵著送春语。
花落燕飞庭户,叹年光如许。

Pronunciation

hǎo shì jìn

kè lù kǔ sī guī , chóu sì jiǎn sī qiān xù 。
mèng lǐ jìng hú yān yǔ , kàn shān wú zhòng shù 。
zūn qián xiāo jìn shǎo nián kuáng , yōng zhù sòng chūn yǔ 。
huā luò yàn fēi tíng hù , tàn nián guāng rú xǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.