Traditional

好事近

歲晚喜東歸,掃盡市朝陳跡。
揀得亂山環處,釣一潭澄碧。
賣魚沽酒醉還醒,心事付橫笛。
家在萬重雲外,有沙鷗相識。

Simplified

好事近

岁晚喜东归,扫尽市朝陈迹。
拣得乱山环处,钓一潭澄碧。
卖鱼沽酒醉还醒,心事付横笛。
家在万重云外,有沙鸥相识。

Pronunciation

hǎo shì jìn

suì wǎn xǐ dōng guī , sǎo jìn shì zhāo chén jì 。
jiǎn dé luàn shān huán chǔ , diào yī tán chéng bì 。
mài yú gū jiǔ zuì huán xǐng , xīn shì fù héng dí 。
jiā zài wàn zhòng yún wài , yǒu shā ōu xiāng shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.