Traditional

好事近

平旦出秦關,雪色駕車雙鹿。
借問此行安往,賞清伊修竹。
漢家宮殿劫灰中,春草幾回綠。
君看變遷如許,況紛紛榮辱。

Simplified

好事近

平旦出秦关,雪色驾车双鹿。
借问此行安往,赏清伊修竹。
汉家宫殿劫灰中,春草几回绿。
君看变迁如许,况纷纷荣辱。

Pronunciation

hǎo shì jìn

píng dàn chū qín guān , xuě sè jià chē shuāng lù 。
jiè wèn cǐ xíng ān wǎng , shǎng qīng yī xiū zhú 。
hàn jiā gōng diàn jié huī zhōng , chūn cǎo jī huí lǜ 。
jūn kàn biàn qiān rú xǔ , kuàng fēn fēn róng rǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.