Traditional

好事近

秋曉上蓮峰,高躡倚天青壁。
誰與放翁為伴,有天壇輕策。
鏗然忽變赤龍飛,雷雨四山黑。
談笑做成豐歲,笑禪龕楖栗。

Simplified

好事近

秋晓上莲峰,高蹑倚天青壁。
谁与放翁为伴,有天坛轻策。
铿然忽变赤龙飞,雷雨四山黑。
谈笑做成丰岁,笑禅龛楖栗。

Pronunciation

hǎo shì jìn

qiū xiǎo shàng lián fēng , gāo niè yǐ tiān qīng bì 。
shuí yǔ fàng wēng wéi bàn , yǒu tiān tán qīng cè 。
kēng rán hū biàn chì lóng fēi , léi yǔ sì shān hēi 。
tán xiào zuò chéng fēng suì , xiào chán kān jí lì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.