Traditional

好事近

揮袖上西峰,孤絕去天無尺。
拄杖下臨鯨海,數煙帆歷歷。
貪看雲氣舞青鸞,歸路已將夕。
多謝半山松吹,解殷勤留客。

Simplified

好事近

挥袖上西峰,孤绝去天无尺。
拄杖下临鲸海,数烟帆历历。
贪看云气舞青鸾,归路已将夕。
多谢半山松吹,解殷勤留客。

Pronunciation

hǎo shì jìn

huī xiù shàng xī fēng , gū jué qù tiān wú chǐ 。
zhǔ zhàng xià lín jīng hǎi , shù yān fān lì lì 。
tān kàn yún qì wǔ qīng luán , guī lù yǐ jiāng xī 。
duō xiè bàn shān sōng chuī , jiě yīn qín liú kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.