Traditional

妻初授邑號告身

弘農舊縣授新封,鈿軸金泥誥一通。
我轉官階常自愧,君加邑號有何功?
花箋印了排窠濕,錦卷裝來耀手紅。
倚得身名便慵墜,日高猶睡綠窗中。

Simplified

妻初授邑号告身

弘农旧县授新封,钿轴金泥诰一通。
我转官阶常自愧,君加邑号有何功?
花笺印了排窠湿,锦卷装来耀手红。
倚得身名便慵坠,日高犹睡绿窗中。

Pronunciation

qī chū shòu yì hào gào shēn

hóng nóng jiù xiàn shòu xīn fēng , diàn zhóu jīn ní gào yī tōng 。
wǒ zhuǎn guān jiē cháng zì kuì , jūn jiā yì hào yǒu hé gōng ?
huā jiān yìn liǎo pái kē shī , jǐn juàn zhuāng lái yào shǒu hóng 。
yǐ dé shēn míng biàn yōng zhuì , rì gāo yóu shuì lǜ chuāng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.