Traditional

委順

山城雖荒蕪,竹樹有嘉色。
郡俸誠不多,亦足充衣食。
外累由心起,心寧累自息。
尚欲忘家鄉,誰能算官職?
宜懷齊遠近,委順隨南北。
歸去誠可憐,天涯住亦得。

Simplified

委顺

山城虽荒芜,竹树有嘉色。
郡俸诚不多,亦足充衣食。
外累由心起,心宁累自息。
尚欲忘家乡,谁能算官职?
宜怀齐远近,委顺随南北。
归去诚可怜,天涯住亦得。

Pronunciation

wěi shùn

shān chéng suī huāng wú , zhú shù yǒu jiā sè 。
jùn fèng chéng bù duō , yì zú chōng yī shí 。
wài léi yóu xīn qǐ , xīn níng léi zì xī 。
shàng yù wàng jiā xiāng , shuí néng suàn guān zhí ?
yí huái qí yuǎn jìn , wěi shùn suí nán běi 。
guī qù chéng kě lián , tiān yá zhù yì dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.