Traditional

姚巖傑

遙望漁舟,不闊尺八。
(盧肇)憑闌一嘔,已覺空喉。
(姚巖傑)

Simplified

姚岩杰

遥望渔舟,不阔尺八。
(卢肇)凭阑一呕,已觉空喉。
(姚岩杰)

Pronunciation

yáo yán jié

yáo wàng yú zhōu , bù kuò chǐ bā 。
( lú zhào ) píng lán yī ǒu , yǐ jué kōng hóu 。
( yáo yán jié )

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.