Traditional

婕妤春怨

花枝出建章,鳳管發昭陽。
借問承恩者,雙蛾幾許長。

Simplified

婕妤春怨

花枝出建章,凤管发昭阳。
借问承恩者,双蛾几许长。

Pronunciation

jié yú chūn yuàn

huā zhī chū jiàn zhāng , fèng guǎn fā zhāo yáng 。
jiè wèn chéng ēn zhě , shuāng é jī xǔ cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.