Traditional

子聿欲暫歸山陰見乃翁作惡遂不行贈以此詩

鐘鳴豈復夜行時,文字相娛賴此兒。
欲去復留知汝孝,未言先泣嘆吾衰。
兩篇易象能忘老,百畝山畬可免饑。
但報家僮多釀酒,一欄紅藥是歸期。

Simplified

子聿欲暂归山阴见乃翁作恶遂不行赠以此诗

钟鸣岂复夜行时,文字相娱赖此儿。
欲去复留知汝孝,未言先泣叹吾衰。
两篇易象能忘老,百亩山畲可免饥。
但报家僮多酿酒,一栏红药是归期。

Pronunciation

zǐ yù yù zàn guī shān yīn jiàn nǎi wēng zuò è suì bù xíng zèng yǐ cǐ shī

zhōng míng qǐ fù yè xíng shí , wén zì xiāng yú lài cǐ ér 。
yù qù fù liú zhī rǔ xiào , wèi yán xiān qì tàn wú shuāi 。
liǎng piān yì xiàng néng wàng lǎo , bǎi mǔ shān shē kě miǎn jī 。
dàn bào jiā tóng duō niàng jiǔ , yī lán hóng yào shì guī qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.