Traditional

子規

杜宇冤亡積有時,年年啼血動人悲。
若教恨魄皆能化,何樹何山著子規。

Simplified

子规

杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲。
若教恨魄皆能化,何树何山著子规。

Pronunciation

zǐ guī

dù yǔ yuān wáng jī yǒu shí , nián nián tí xuè dòng rén bēi 。
ruò jiào hèn pò jiē néng huà , hé shù hé shān zhù zǐ guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.