Traditional

子遹調官得永平錢監待次甚遠寄詩寬其意蓋將

黃紙起家升仕籍,青衫溯闕拜恩光。
署銜汝勿憎銅臭,就養吾方喜飯香。
世事極知多倚伏,人生正要小回翔。
但令父子常相守,歛版扶犁味總長。

Simplified

子遹调官得永平钱监待次甚远寄诗宽其意盖将

黄纸起家升仕籍,青衫溯阙拜恩光。
署衔汝勿憎铜臭,就养吾方喜饭香。
世事极知多倚伏,人生正要小回翔。
但令父子常相守,歛版扶犁味总长。

Pronunciation

zǐ yù diào guān dé yǒng píng qián jiān dài cì shèn yuǎn jì shī kuān qí yì gài jiāng

huáng zhǐ qǐ jiā shēng shì jí , qīng shān sù què bài ēn guāng 。
shǔ xián rǔ wù zēng tóng chòu , jiù yǎng wú fāng xǐ fàn xiāng 。
shì shì jí zhī duō yǐ fú , rén shēng zhèng yào xiǎo huí xiáng 。
dàn líng fù zǐ cháng xiāng shǒu , liǎn bǎn fú lí wèi zǒng cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.