Traditional

季夏雜興

巉巉瘦驢嶺,莽莽老牛陂。
四海均羈旅,何人感此詩?

Simplified

季夏杂兴

巉巉瘦驴岭,莽莽老牛陂。
四海均羁旅,何人感此诗?

Pronunciation

jì xià zá xīng

chán chán shòu lǘ lǐng , mǎng mǎng lǎo niú bēi 。
sì hǎi jūn jī lǚ , hé rén gǎn cǐ shī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.