Traditional

孤鸞 前段末句少一字

蝦須初揭。
正社日停針,窗風鳴鐵。
懶自梳妝,亂挽鬟兒非滑。
追想昨宵瞥見,有多少,動情誰說。
枉在屏風背後,立歪羅襪。
聽玉人言去苦難泄。
任樹上黃鶯嘆離別。
強欲排余恨,反寸腸悲裂。
試使侍兒挽住,想未離,畫橋東折。
傳道行蹤已遠,但垂楊煙結。

Simplified

孤鸾 前段末句少一字

虾须初揭。
正社日停针,窗风鸣铁。
懒自梳妆,乱挽鬟儿非滑。
追想昨宵瞥见,有多少,动情谁说。
枉在屏风背后,立歪罗袜。
听玉人言去苦难泄。
任树上黄莺叹离别。
强欲排余恨,反寸肠悲裂。
试使侍儿挽住,想未离,画桥东折。
传道行踪已远,但垂杨烟结。

Pronunciation

gū luán qián duàn mò jù shǎo yī zì

xiā xū chū jiē 。
zhèng shè rì tíng zhēn , chuāng fēng míng tiě 。
lǎn zì shū zhuāng , luàn wǎn huán ér fēi huá 。
zhuī xiǎng zuó xiāo piē jiàn , yǒu duō shǎo , dòng qíng shuí shuō 。
wǎng zài píng fēng bèi hòu , lì wāi luó wà 。
tīng yù rén yán qù kǔ nán xiè 。
rèn shù shàng huáng yīng tàn lí bié 。
qiáng yù pái yú hèn , fǎn cùn cháng bēi liè 。
shì shǐ shì ér wǎn zhù , xiǎng wèi lí , huà qiáo dōng zhē 。
chuán dào xíng zōng yǐ yuǎn , dàn chuí yáng yān jié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.