Traditional

安樂郡主花燭行

青宮朱邸翊皇闈,玉葉瓊蕤發紫微。
姬姜本來舅甥國,蔔筮俱道鳳凰飛。
星昴殷冬獻吉日,夭桃秾李遙相匹。
鸞車鳳傳王子來,龍樓月殿天孫出。
平臺火樹連上陽,紫炬紅輪十二行。
丹爐飛鐵馳炎焰,炎霞爍電吐明光。
綠輧紺幰紛如霧,節鼓清笳前啟路。
城隅靡靡稍東還,橋上鱗鱗轉南渡。
五方觀者聚中京,四合塵煙漲洛城。
商女香車珠結網,天人寶馬玉繁纓。
百壺淥酒千斤肉,大道連延障錦軸。
先祝聖人壽萬年,復禱宜家承百祿。
珊瑚刻盤青玉尊,因之假道入梁園。
梁園山竹凝雲漢,仰望高樓在天半。
翠幕蘭堂蘇合薰,珠簾掛戶水波紋。
別起芙蓉織成帳,金縷鴛鴦兩相向。
罽茵飾地承雕履,花燭分階移錦帳。
織女西垂隱燭臺,雙童連縷合歡杯。
藹藹綺庭嬪從列,娥娥紅粉扇中開。
黃金兩印雙花綬,富貴婚姻古無有。
清歌棠棣美王姬,流化邦人正夫婦。

Simplified

安乐郡主花烛行

青宫朱邸翊皇闱,玉叶琼蕤发紫微。
姬姜本来舅甥国,卜筮俱道凤凰飞。
星昴殷冬献吉日,夭桃秾李遥相匹。
鸾车凤传王子来,龙楼月殿天孙出。
平台火树连上阳,紫炬红轮十二行。
丹炉飞铁驰炎焰,炎霞烁电吐明光。
绿輧绀幰纷如雾,节鼓清笳前启路。
城隅靡靡稍东还,桥上鳞鳞转南渡。
五方观者聚中京,四合尘烟涨洛城。
商女香车珠结网,天人宝马玉繁缨。
百壶渌酒千斤肉,大道连延障锦轴。
先祝圣人寿万年,复祷宜家承百禄。
珊瑚刻盘青玉尊,因之假道入梁园。
梁园山竹凝云汉,仰望高楼在天半。
翠幕兰堂苏合薰,珠帘挂户水波纹。
别起芙蓉织成帐,金缕鸳鸯两相向。
罽茵饰地承雕履,花烛分阶移锦帐。
织女西垂隐烛台,双童连缕合欢杯。
蔼蔼绮庭嫔从列,娥娥红粉扇中开。
黄金两印双花绶,富贵婚姻古无有。
清歌棠棣美王姬,流化邦人正夫妇。

Pronunciation

ān lè jùn zhǔ huā zhú xíng

qīng gōng zhū dǐ yì huáng wéi , yù yè qióng ruí fā zǐ wēi 。
jī jiāng běn lái jiù shēng guó , bǔ shì jù dào fèng huáng fēi 。
xīng mǎo yīn dōng xiàn jí rì , yāo táo nóng lǐ yáo xiāng pǐ 。
luán chē fèng chuán wáng zǐ lái , lóng lóu yuè diàn tiān sūn chū 。
píng tái huǒ shù lián shàng yáng , zǐ jù hóng lún shí èr xíng 。
dān lú fēi tiě chí yán yàn , yán xiá shuò diàn tǔ míng guāng 。
lǜ peng gàn xiǎn fēn rú wù , jié gǔ qīng jiā qián qǐ lù 。
chéng yú mí mí shāo dōng huán , qiáo shàng lín lín zhuǎn nán dù 。
wǔ fāng guān zhě jù zhōng jīng , sì hé chén yān zhǎng luò chéng 。
shāng nǚ xiāng chē zhū jié wǎng , tiān rén bǎo mǎ yù fán yīng 。
bǎi hú lù jiǔ qiān jīn ròu , dà dào lián yán zhàng jǐn zhóu 。
xiān zhù shèng rén shòu wàn nián , fù dǎo yí jiā chéng bǎi lù 。
shān hú kè pán qīng yù zūn , yīn zhī jiǎ dào rù liáng yuán 。
liáng yuán shān zhú níng yún hàn , yǎng wàng gāo lóu zài tiān bàn 。
cuì mù lán táng sū hé xūn , zhū lián guà hù shuǐ bō wén 。
bié qǐ fú róng zhī chéng zhàng , jīn lǚ yuān yāng liǎng xiāng xiàng 。
jì yīn shì dì chéng diāo lǚ , huā zhú fēn jiē yí jǐn zhàng 。
zhī nǚ xī chuí yǐn zhú tái , shuāng tóng lián lǚ hé huān bēi 。
ǎi ǎi qǐ tíng pín cóng liè , é é hóng fěn shàn zhōng kāi 。
huáng jīn liǎng yìn shuāng huā shòu , fù guì hūn yīn gǔ wú yǒu 。
qīng gē táng dì měi wáng jī , liú huà bāng rén zhèng fū fù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.