Traditional

安仁港口望仙人城

樓臺采翠遠分明,聞說仙家在此城。
欲上仙城無路上,水邊花裏有人聲。

Simplified

安仁港口望仙人城

楼台采翠远分明,闻说仙家在此城。
欲上仙城无路上,水边花里有人声。

Pronunciation

ān rén gǎng kǒu wàng xiān rén chéng

lóu tái cǎi cuì yuǎn fēn míng , wén shuō xiān jiā zài cǐ chéng 。
yù shàng xiān chéng wú lù shàng , shuǐ biān huā lǐ yǒu rén shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.