Traditional

安仁道中

千古臨邛路,飄然偶獨遊。
病身那迫老,遠客更禁秋。
水退橋未葺,渡閑船自流。
飛騰付年少,回首思悠悠。

Simplified

安仁道中

千古临邛路,飘然偶独游。
病身那迫老,远客更禁秋。
水退桥未葺,渡闲船自流。
飞腾付年少,回首思悠悠。

Pronunciation

ān rén dào zhōng

qiān gǔ lín qióng lù , piāo rán ǒu dú yóu 。
bìng shēn nà pò lǎo , yuǎn kè gēng jīn qiū 。
shuǐ tuì qiáo wèi qì , dù xián chuán zì liú 。
fēi téng fù nián shǎo , huí shǒu sī yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.