Traditional

安公子

風雨初經社。
子規聲裏春光謝。
最是無情,零落盡,薔薇一架。
況我今年,憔悴幽窗下。
人盡怪,詩酒消聲價。
向藥爐經卷,忘卻鶯窗柳榭。
萬事收心也。
粉痕猶在香羅帕。
恨月愁花,爭信道,如今都罷。
空憶前身,便面章臺馬。
因自來,禁得心腸怕。
縱遇歌逢酒,但說京都舊話。

Simplified

安公子

风雨初经社。
子规声里春光谢。
最是无情,零落尽,蔷薇一架。
况我今年,憔悴幽窗下。
人尽怪,诗酒消声价。
向药炉经卷,忘却莺窗柳榭。
万事收心也。
粉痕犹在香罗帕。
恨月愁花,争信道,如今都罢。
空忆前身,便面章台马。
因自来,禁得心肠怕。
纵遇歌逢酒,但说京都旧话。

Pronunciation

ān gōng zǐ

fēng yǔ chū jīng shè 。
zǐ guī shēng lǐ chūn guāng xiè 。
zuì shì wú qíng , líng luò jìn , qiáng wēi yī jià 。
kuàng wǒ jīn nián , qiáo cuì yōu chuāng xià 。
rén jìn guài , shī jiǔ xiāo shēng jià 。
xiàng yào lú jīng juàn , wàng què yīng chuāng liǔ xiè 。
wàn shì shōu xīn yě 。
fěn hén yóu zài xiāng luó pà 。
hèn yuè chóu huā , zhēng xìn dào , rú jīn dū bà 。
kōng yì qián shēn , biàn miàn zhāng tái mǎ 。
yīn zì lái , jīn dé xīn cháng pà 。
zòng yù gē féng jiǔ , dàn shuō jīng dū jiù huà 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.