Traditional

安期篇

我昔遊岷峨,捫蘿千仞峰。
丈人倚赤藤,恐是安期翁。
贈我一丸藥,五雲出瓢中,服之未轉刻,瑩然冰雪容。
素手掬山靄,綠發吹天風。
丈人顧我喜,共騎一蒼龍。
蓬萊亦何求,愛此萬裏空。
卻來過齊州,螘垤看青嵩。

Simplified

安期篇

我昔游岷峨,扪萝千仞峰。
丈人倚赤藤,恐是安期翁。
赠我一丸药,五云出瓢中,服之未转刻,莹然冰雪容。
素手掬山霭,绿发吹天风。
丈人顾我喜,共骑一苍龙。
蓬莱亦何求,爱此万里空。
却来过齐州,螘垤看青嵩。

Pronunciation

ān qī piān

wǒ xī yóu mín é , mén luó qiān rèn fēng 。
zhàng rén yǐ chì téng , kǒng shì ān qī wēng 。
zèng wǒ yī wán yào , wǔ yún chū piáo zhōng , fú zhī wèi zhuǎn kè , yíng rán bīng xuě róng 。
sù shǒu jū shān ǎi , lǜ fā chuī tiān fēng 。
zhàng rén gù wǒ xǐ , gòng qí yī cāng lóng 。
péng lái yì hé qiú , ài cǐ wàn lǐ kōng 。
què lái guò qí zhōu , yǐ dié kàn qīng sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.