Traditional

安流亭俟客不至獨坐成詠

憶昔西征鬢未霜,拾遺陳跡吊微茫。
蜀江春水千帆落,禹廟空山百草香。
馬影斜陽經劍閣,櫓聲清曉下瞿唐。
酒徒雲散無消息,水榭憑欄淚數行。

Simplified

安流亭俟客不至独坐成咏

忆昔西征鬓未霜,拾遗陈迹吊微茫。
蜀江春水千帆落,禹庙空山百草香。
马影斜阳经剑阁,橹声清晓下瞿唐。
酒徒云散无消息,水榭凭栏泪数行。

Pronunciation

ān liú tíng sì kè bù zhì dú zuò chéng yǒng

yì xī xī zhēng bìn wèi shuāng , shí yí chén jì diào wēi máng 。
shǔ jiāng chūn shuǐ qiān fān luò , yǔ miào kōng shān bǎi cǎo xiāng 。
mǎ yǐng xié yáng jīng jiàn gé , lǔ shēng qīng xiǎo xià qú táng 。
jiǔ tú yún sàn wú xiāo xī , shuǐ xiè píng lán lèi shù xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.