Traditional

官宅

紅紫共紛紛,隻承老使君。
移舟木蘭棹,行酒石榴裙。
水色窗窗見,花香院院聞。
戀他官舍住,雙鬢白如雲。

Simplified

官宅

红紫共纷纷,只承老使君。
移舟木兰棹,行酒石榴裙。
水色窗窗见,花香院院闻。
恋他官舍住,双鬓白如云。

Pronunciation

guān zhái

hóng zǐ gòng fēn fēn , zhī chéng lǎo shǐ jūn 。
yí zhōu mù lán zhào , xíng jiǔ shí liú qún 。
shuǐ sè chuāng chuāng jiàn , huā xiāng yuàn yuàn wén 。
liàn tā guān shè zhù , shuāng bìn bái rú yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.