Traditional

官舍小亭閑望

風竹散清韻,煙槐凝綠姿。
日高人吏去,閑坐在茅茨。
葛衣禦時暑,蔬飯療朝饑。
持此聊自足,心力少營為。
亭上獨吟罷,眼前無事時。
數峰太白雪,一卷陶潛詩。
人心各自是,我是良在茲。
回謝爭名客,甘從君所嗤。

Simplified

官舍小亭闲望

风竹散清韵,烟槐凝绿姿。
日高人吏去,闲坐在茅茨。
葛衣御时暑,蔬饭疗朝饥。
持此聊自足,心力少营为。
亭上独吟罢,眼前无事时。
数峰太白雪,一卷陶潜诗。
人心各自是,我是良在兹。
回谢争名客,甘从君所嗤。

Pronunciation

guān shè xiǎo tíng xián wàng

fēng zhú sàn qīng yùn , yān huái níng lǜ zī 。
rì gāo rén lì qù , xián zuò zài máo cí 。
gé yī yù shí shǔ , shū fàn liáo zhāo jī 。
chí cǐ liáo zì zú , xīn lì shǎo yíng wéi 。
tíng shàng dú yín bà , yǎn qián wú shì shí 。
shù fēng tài bái xuě , yī juàn táo qián shī 。
rén xīn gè zì shì , wǒ shì liáng zài zī 。
huí xiè zhēng míng kè , gān cóng jūn suǒ chī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.