Traditional

官舍閑題

職散優閑地,身慵老大時。
送春唯有酒,銷日不過棋。
祿米獐牙稻,園蔬鴨腳葵。
飽餐仍晏起,余暇弄龜兒。
[龜兒即小侄名。
]

Simplified

官舍闲题

职散优闲地,身慵老大时。
送春唯有酒,销日不过棋。
禄米獐牙稻,园蔬鸭脚葵。
饱餐仍晏起,余暇弄龟儿。
[龟儿即小侄名。
]

Pronunciation

guān shè xián tí

zhí sàn yōu xián dì , shēn yōng lǎo dà shí 。
sòng chūn wéi yǒu jiǔ , xiāo rì bù guò qí 。
lù mǐ zhāng yá dào , yuán shū yā jiǎo kuí 。
bǎo cān réng yàn qǐ , yú xiá nòng guī ér 。
[ guī ér jí xiǎo zhí míng 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.