Traditional

定拆號日喜而有作

小雨如絲落復收,悄無人語但嗚鳩。
挽須預想諸兒喜,倒指猶為五日留。
滿案堆書惟引睡,侵天圍棘不遮愁。
為農父子長相守,誤計隨人學宦遊。

Simplified

定拆号日喜而有作

小雨如丝落复收,悄无人语但呜鸠。
挽须预想诸儿喜,倒指犹为五日留。
满案堆书惟引睡,侵天围棘不遮愁。
为农父子长相守,误计随人学宦游。

Pronunciation

dìng chāi hào rì xǐ ér yǒu zuò

xiǎo yǔ rú sī luò fù shōu , qiǎo wú rén yǔ dàn wū jiū 。
wǎn xū yù xiǎng zhū ér xǐ , dǎo zhǐ yóu wéi wǔ rì liú 。
mǎn àn duī shū wéi yǐn shuì , qīn tiān wéi jí bù zhē chóu 。
wéi nóng fù zǐ cháng xiāng shǒu , wù jì suí rén xué huàn yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.