Traditional

定風波

把酒花前欲問君。
世間何計可留春。
縱使青春留得住。
虛語。
無情花對有情人。
任是好花須落去。
自古。
紅顏能得幾時新。
暗想浮生何時好。
唯有。
清歌一曲倒金尊。

Simplified

定风波

把酒花前欲问君。
世间何计可留春。
纵使青春留得住。
虚语。
无情花对有情人。
任是好花须落去。
自古。
红颜能得几时新。
暗想浮生何时好。
唯有。
清歌一曲倒金尊。

Pronunciation

dìng fēng bō

bǎ jiǔ huā qián yù wèn jūn , shì jiān hé jì kě liú chūn , zòng shǐ qīng chūn liú dé zhù , xū yǔ , wú qíng huā duì yǒu qíng rén , rèn shì hǎo huā xū luò qù , zì gǔ , hóng yán néng dé jī shí xīn , àn xiǎng fú shēng hé shí hǎo , wéi yǒu , qīng gē yī qū dǎo jīn zūn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.