Traditional

定風波

過盡韶華不可添。
小樓紅日下層檐。
春睡覺來情緒惡。
寂寞。
楊花繚亂拂珠簾。
早是閑愁依舊在。
無奈。
那堪更被宿酲兼。
把酒送春惆悵甚。
長恁。
年年三月病厭厭。

Simplified

定风波

过尽韶华不可添。
小楼红日下层檐。
春睡觉来情绪恶。
寂寞。
杨花缭乱拂珠帘。
早是闲愁依旧在。
无奈。
那堪更被宿酲兼。
把酒送春惆怅甚。
长恁。
年年三月病厌厌。

Pronunciation

dìng fēng bō

guò jìn sháo huá bù kě tiān , xiǎo lóu hóng rì xià céng yán , chūn shuì jué lái qíng xù è , jì mò , yáng huā liáo luàn fú zhū lián , zǎo shì xián chóu yī jiù zài , wú nài , nà kān gēng bèi sù chéng jiān , bǎ jiǔ sòng chūn chóu chàng shèn , cháng nèn , nián nián sān yuè bìng yàn yàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.