Traditional

定風波

對酒追歡莫負春。
春光歸去可饒人。
昨日紅芳今綠樹。
已暮。
殘花飛絮兩紛紛。
粉面麗姝歌窈窕。
清妙。
尊前信任醉醺醺。
不是狂心貪燕樂。
自覺。
年來白發滿頭新。

Simplified

定风波

对酒追欢莫负春。
春光归去可饶人。
昨日红芳今绿树。
已暮。
残花飞絮两纷纷。
粉面丽姝歌窈窕。
清妙。
尊前信任醉醺醺。
不是狂心贪燕乐。
自觉。
年来白发满头新。

Pronunciation

dìng fēng bō

duì jiǔ zhuī huān mò fù chūn , chūn guāng guī qù kě ráo rén , zuó rì hóng fāng jīn lǜ shù , yǐ mù , cán huā fēi xù liǎng fēn fēn , fěn miàn lì shū gē yǎo tiǎo , qīng miào , zūn qián xìn rèn zuì xūn xūn , bù shì kuáng xīn tān yàn lè , zì jué , nián lái bái fā mǎn tóu xīn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.