Traditional

定風波

把酒花前欲問他。
對花何吝醉顏酡。
春到幾人能爛賞。
何況。
無情風雨等閑多。
艷樹香叢都幾許。
朝暮。
惜紅愁粉奈情何。
好是金船浮玉浪。
相向。
十分深送一聲歌。

Simplified

定风波

把酒花前欲问他。
对花何吝醉颜酡。
春到几人能烂赏。
何况。
无情风雨等闲多。
艳树香丛都几许。
朝暮。
惜红愁粉奈情何。
好是金船浮玉浪。
相向。
十分深送一声歌。

Pronunciation

dìng fēng bō

bǎ jiǔ huā qián yù wèn tā , duì huā hé lìn zuì yán tuó , chūn dào jī rén néng làn shǎng , hé kuàng , wú qíng fēng yǔ děng xián duō , yàn shù xiāng cóng dū jī xǔ , zhāo mù , xī hóng chóu fěn nài qíng hé , hǎo shì jīn chuán fú yù làng , xiāng xiàng , shí fēn shēn sòng yī shēng gē ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.