Traditional

定風波

把酒花前欲問伊。
忍嫌金盞負春時。
紅顏不能旬日看。
宜算。
須知開謝隻相隨。
蝶去蝶來猶解戀。
難見。
回頭還是度年期。
莫候飲闌花已盡。
方信。
無人堪與補殘枝。

Simplified

定风波

把酒花前欲问伊。
忍嫌金盏负春时。
红颜不能旬日看。
宜算。
须知开谢只相随。
蝶去蝶来犹解恋。
难见。
回头还是度年期。
莫候饮阑花已尽。
方信。
无人堪与补残枝。

Pronunciation

dìng fēng bō

bǎ jiǔ huā qián yù wèn yī , rěn xián jīn zhǎn fù chūn shí , hóng yán bù néng xún rì kàn , yí suàn , xū zhī kāi xiè zhī xiāng suí , dié qù dié lái yóu jiě liàn , nán jiàn , huí tóu huán shì dù nián qī , mò hòu yǐn lán huā yǐ jìn , fāng xìn , wú rén kān yǔ bǔ cán zhī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.