Traditional

定風波

把酒花前欲問公。
對花何事訴金鍾。
為問去年春甚處。
虛度。
鶯聲撩亂一場空。
今歲春來須愛惜。
難得。
須知花面不長紅。
待得酒醒君不見。
千片。
不隨流水即隨風。

Simplified

定风波

把酒花前欲问公。
对花何事诉金锺。
为问去年春甚处。
虚度。
莺声撩乱一场空。
今岁春来须爱惜。
难得。
须知花面不长红。
待得酒醒君不见。
千片。
不随流水即随风。

Pronunciation

dìng fēng bō

bǎ jiǔ huā qián yù wèn gōng , duì huā hé shì sù jīn zhōng , wéi wèn qù nián chūn shèn chǔ , xū dù , yīng shēng liāo luàn yī cháng kōng , jīn suì chūn lái xū ài xī , nán dé , xū zhī huā miàn bù cháng hóng , dài dé jiǔ xǐng jūn bù jiàn , qiān piàn , bù suí liú shuǐ jí suí fēng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.