Traditional

宜城放琴客歌(柳渾封宜城縣伯)

佳人玉立生此方,家住邯鄲不是倡。
頭髻鬈鬌手爪長,善撫琴瑟有文章。
新妍籠裙雲母光,朱弦綠水喧洞房。
忽聞鬥酒初決絕,日暮浮雲古離別。
巴猿啾啾峽泉咽,淚落羅衣顏色暍。
不知誰家更張設,絲履墻偏釵股折。
南山闌幹千丈雪,七十非人不暖熱。
人情厭薄古共然,相公心在持事堅。
上善若水任方圓,憶昨好之今棄捐。
服藥不如獨自眠,從他更嫁一少年。

Simplified

宜城放琴客歌(柳浑封宜城县伯)

佳人玉立生此方,家住邯郸不是倡。
头髻鬈鬌手爪长,善抚琴瑟有文章。
新妍笼裙云母光,朱弦绿水喧洞房。
忽闻斗酒初决绝,日暮浮云古离别。
巴猿啾啾峡泉咽,泪落罗衣颜色暍。
不知谁家更张设,丝履墙偏钗股折。
南山阑干千丈雪,七十非人不暖热。
人情厌薄古共然,相公心在持事坚。
上善若水任方圆,忆昨好之今弃捐。
服药不如独自眠,从他更嫁一少年。

Pronunciation

yí chéng fàng qín kè gē ( liǔ hún fēng yí chéng xiàn bó )

jiā rén yù lì shēng cǐ fāng , jiā zhù hán dān bù shì chàng 。
tóu jì quán duǒ shǒu zhǎo cháng , shàn fǔ qín sè yǒu wén zhāng 。
xīn yán lóng qún yún mǔ guāng , zhū xián lǜ shuǐ xuān dòng fáng 。
hū wén dǒu jiǔ chū jué jué , rì mù fú yún gǔ lí bié 。
bā yuán jiū jiū xiá quán yān , lèi luò luó yī yán sè yē 。
bù zhī shuí jiā gēng zhāng shè , sī lǚ qiáng piān chāi gǔ zhē 。
nán shān lán gān qiān zhàng xuě , qī shí fēi rén bù nuǎn rè 。
rén qíng yàn báo gǔ gòng rán , xiāng gōng xīn zài chí shì jiān 。
shàng shàn ruò shuǐ rèn fāng yuán , yì zuó hǎo zhī jīn qì juān 。
fú yào bù rú dú zì mián , cóng tā gēng jià yī shǎo nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.